Privacybeleid

Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht (VZW)

Bij Studiecentrum krijgen we te maken met persoonsgegevens. Die persoonsgegevens worden beschermd en met de grootste omzichtigheid behandeld om het recht op privacy te waarborgen. Om toegang te krijgen tot ons beveiligd netwerk is een wachtwoord nodig. We passen betrouwbare technologieën en maatregelen toe om te beletten dat uw gegevens verloren gaan of op onrechtmatige wijze worden geraadpleegd, gebruikt en gepubliceerd.

Behalve de gegevens van onze werkende en toegetreden leden, van de personen die deelnemen aan onze evenementen; die een interesse in onze activiteiten hebben uitgedrukt of die een bijdrage leveren aan onze publicaties, en van de auteurs en uitgevers van publicaties, verwerken wij ook de gegevens van vrijwillige medewerkers en van personen die onze kantoren bezoeken. Dat doen we om onze wettelijke verplichtingen en statutaire doelstellingen na te komen. We houden in het bijzonder een ledenbestand bij om met onze leden in contact te blijven, om onze leden van het laatste nieuws op de hoogte te stellen en uit te nodigen voor onze activiteiten, om onze evenementen (soms in samenwerking met partners zoals gastinstellingen) en publicaties in goede banen te leiden, en om het programma voor onze vrijwillige medewerkers te kunnen regelen. Het laat ons ook toe om de personen die onze kantoren bezoeken te registreren, om de overeenkomsten en contacten te beheren met potentiële en erkende dienstverleners, om de werking van ons Documentatiecentrum te verzekeren en om belangstellenden op de hoogte te brengen van onze activiteiten (verzendlijst). Wij stellen eveneens deelnemerslijsten op voor elk evenement (met de naam, het beroep of de affiliatie, de nationaliteit, de titel of graad en/of het emailadres). Deze lijsten kunnen worden verdeeld onder de deelnemers met het oog op het vergemakkelijken van professionele netwerking.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

 • Naam
 • Adres
 • Beroep of affiliatie
 • Nationaliteit
 • Identiteitskaartnummer
 • Geboortedatum
 • Paspoortnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Creditcardnummer
 • Telefoonnummer
 • Titel of rang
 • E-mailadres
 • Afbeeldingen
 • Accommodatievoorkeuren (voor evenementen)
 • Reisdetails (voor evenementen)
 • Dieetvoorschriften (voor evenementen)
 • Publicaties
 • Onderzoeksdomein(en) (voor leden)
 • Beschikbaarheden (voor het programma van vrijwillige medewerkers)
 • Abonnementen op onze publicaties
 • Uitgedrukte interesse in specifieke juridische domeinen
 • Bio’s en CV’s (van voorzitters en sprekers tijdens onze evenementen evenals in de context van kandidaturen voor ons programma voor vrijwillige medewerkers)

Persoonsgegevens worden rechtstreeks aan het Studiecentrum verstrekt, aan een functiehouder van het Studiecentrum, aan andere deelnemers aan een specifiek evenement (verdeling van de deelnemerslijst met het oog op het vergemakkelijken van de professionele netwerking), of aan een derde partij die ofwel samenwerkt met het Studiecentrum aan een gezamenlijk project (zoals een conferentie van het Studiecentrum die verzorgd wordt door een gastorganisatie) of aan een publicatie, met inbegrip van deze onder een licentieovereenkomst, ofwel optreedt als dienstverlener in het kader van een project (zoals het hotel waar de deelnemers aan een conferentie verblijven). Gegevens worden steeds verstrekt in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften. We proberen er ook steeds voor te zorgen dat de bewaartermijn van de benodigde gegevens zo kort mogelijk is.

Uw persoonsgegevens zullen niet aan derde partijen worden verkocht of op een andere wijze worden overgedragen met het oog op winstbejag. Onverminderd wettelijke verplichtingen moet de betrokkene altijd uitdrukkelijk en met kennis van zaken instemmen met de overdracht van zijn gegevens aan anderen dan de functiehouders van het Studiecentrum, dan de deelnemers van een evenement van het Studiecentrum, of dan een derde met wie het Studiecentrum samenwerkt voor een gemeenschappelijk project of een publicatie.

U hebt het recht om te verzoeken om inzage in en rectificatie van uw persoonsgegevens zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Krachtens de AVG beschikt u ook over een ‘recht op vergetelheid’. In België is de Gegevensbeschermingsautoriteit bevoegd voor privacy en gegevensbescherming. Individuen kunnen hun klachten daar indienen. Vragen en verzoeken kunnen via Brussels@ismllw-be.org naar de Voorzitter van het Studiecentrum worden gestuurd.

Updates van dit privacybeleid zullen zowel op onze website worden gepubliceerd als elektronisch worden meegedeeld aan onze leden en aan de personen die zich hebben laten inschrijven op onze verzendlijst.

Ref.: SEM 670 AVH N N 2